EU Financial Sector Assistance Program

Ukraine’s recent history is marked by substantial economic and political turbulence which has resulted in a challenging environment on many fronts, including adverse impacts to Ukraine’s economy and its financial system. Today, the Government leading Ukraine has chosen a European path, as illustrated by the signature of the Association Agreement with the European Union. In the context of the Association Agreement, the European Union has recognized the importance of supporting reforms, including reforms affecting Ukraine’s financial services sector. Reforms being supported by the EU project are strengthening financial sector regulation and supporting changes, which, when implemented, will bring Ukrainian financial services in line with European and international standards and facilitate integration with European markets and enable increased cross-border trade and commerce. The primary result expected from EU financial sector assistance is a stronger, more transparent financial system which is better equipped to finance sustainable economic growth and provide equitable access to financial services among Ukraine’s citizens and business enterprises, including micro and small-to-medium size companies.

Today, financial sector reforms are at different stages, with banking reform more advanced than other subsectors. EU assistance is supporting the Ministry of Finance, the National Bank of Ukraine, the National Commission for Securities and Stock Markets, and the National Commission for the Regulation of the Financial Services Market as they fill crucial gaps in policies, regulation and supervisory & transparency practices which must be present in a modern, competitive financial services sector. EU project experts work with the Beneficiaries to:

  • Implement internationally-recognized financial reporting data taxonomies enabling comparisons (i.e. domestic and cross-border) and increasing financial transparency into financial firms and other commercial enterprises using public markets to finance their operations;
  • Enhance the National Bank of Ukraine’s framework for statistics (i.e. financial and monetary) to approximate to guidance elaborated and implemented by the European Central Bank;
  • Implement Consolidated Supervision for financial firms based on best European Union practices and standards outlined by relevant European authorities (i.e. the European Banking Authority, the European Securities and Market Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, as well as the European Central Bank);
  • Develop National Bank of Ukraine’s capacity as the financial stability supervisor to assist in developing instruments and implementing strategies for interventions to manage and mitigate systemic risk(s).
  • Support the National Bank of Ukraine in implementing the environment needed to enable and control the free flow of capital without adverse impacts to macroeconomic or financial stability;
  • Support the Ministry of Finance in strengthening the organisational set-up and regulatory framework for the audit profession approximating to European Union best practices and to international standards (Directive 2014/56/EU, Regulation 537/2014, and IAASB standards);
  • Support the Ministry of Finance’s updates to Ukrainian accounting standards for annual and consolidated accounts of companies to implement Ukraine’s new accounting legislation which approximates to the European Union’s 2013 Accounting Directive (2013/34/EU);
  • Support the implementation of an investor compensation scheme for Ukraine’s securities market that approximates to 97/9/EC; and
  • Assist the National Bank of Ukraine in enhancing its regulatory framework by Basel II/Pillar 2 implementation (Directive 2013/36/EU-CRD IV, Regulation [EU] 575/2013-CRR).

Collectively, the areas of assistance being provided by the EU support the implementation of the Association Agreement and contribute to longer-term goals for achieving an integrated, open, inclusive, competitive and an efficient unified financial market in Ukraine.

Програма допомоги фінансовому сектору від ЄС

Новітня історія України відзначається значною економічною та політичною турбулентністю, що призвело до складних умов на багатьох фронтах, включаючи негативні наслідки для економіки України та її фінансової системи. Сьогодні уряд, який очолює Україну, обрав європейський шлях, про що свідчить підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. У контексті Угоди про асоціацію Європейський Союз визнав важливість підтримки реформ, включаючи реформи, що зачіпають український сектор фінансових послуг. Реформи, що підтримуються проектом ЄС, посилюють регулювання фінансового сектору та підтримують зміни, які, коли будуть впроваджені, приведуть українські фінансові послуги у відповідність до європейських та міжнародних стандартів та сприятимуть інтеграції з європейськими ринками та дадуть можливість збільшити транскордонну торгівлю та торгівлю. Основним результатом, який очікується від допомоги фінансового сектору ЄС, є потужніша, прозоріша фінансова система, яка краще підготовлена ​​для фінансування сталого економічного зростання та забезпечення рівного доступу до фінансових послуг для громадян України та підприємств, включаючи мікро- та малі та середні компанії .

Сьогодні реформи фінансового сектору знаходяться на різних етапах, при цьому банківська реформа є більш розвиненою, ніж інші підгалузі. Допомога ЄС підтримує Міністерство фінансів, Національний банк України, Національну комісію з цінних паперів та фондових ринків та Національну комісію з регулювання ринку фінансових послуг, оскільки вони заповнюють найважливіші прогалини в політиці, регулюванні та наглядовій практиці та практиці прозорості які повинні бути присутніми в сучасному, конкурентному секторі фінансових послуг. Експерти проектів ЄС працюють з бенефіціарами з метою:

— Впровадити міжнародно визнані таксономії даних фінансової звітності, що дозволяють проводити порівняння (тобто внутрішні та транскордонні) та підвищувати фінансову прозорість фінансових фірм та інших комерційних підприємств, що використовують державні ринки для фінансування своєї діяльності;
— Удосконалити структуру статистики Національного банку України (тобто фінансову та грошово-кредитну), щоб наблизитись до керівництва, розробленого та впровадженого Європейським центральним банком;
— Запровадити консолідований нагляд за фінансовими фірмами на основі найкращих практик та стандартів Європейського Союзу, викладених відповідними європейськими органами влади (тобто Європейським банківським органом, Європейським органом з цінних паперів та ринку, Європейським органом страхування та професійних пенсій, а також Європейським центральним банком);
— Розвивати спроможність Національного банку України як органу нагляду за фінансовою стабільністю для надання допомоги у розробці інструментів та реалізації стратегій втручань для управління та зменшення системних ризиків.
— Підтримувати Національний банк України у впровадженні середовища, необхідного для забезпечення та контролю вільного руху капіталу без негативного впливу на макроекономічну або фінансову стабільність;
— Підтримувати Міністерство фінансів у зміцненні організаційної структури та нормативної бази для аудиторської професії, наближеної до найкращих практик Європейського Союзу та міжнародних стандартів (Директива 2014/56 / ЄС, Регламент 537/2014 та стандарти IAASB);
— Підтримати оновлення Міністерства фінансів до українських стандартів бухгалтерського обліку річних та консолідованих звітів компаній щодо імплементації нового законодавства України про бухгалтерський облік, яке наближається до Директиви ЄС про бухгалтерський облік 2013 року (2013/34 / ЄС);
— Підтримати впровадження схеми компенсації інвесторів для ринку цінних паперів України, яка приблизно дорівнює 97/9 / ЄС; і
— Допомагати Національному банку України у вдосконаленні його нормативної бази шляхом імплементації Базель II / Рівня 2 (Директива 2013/36 / EU-CRD IV, Регламент [EU] 575/2013-CRR).

У сукупності сфери допомоги, що надаються ЄС, підтримують імплементацію Угоди про асоціацію та сприяють досягненню довгострокових цілей для досягнення інтегрованого, відкритого, всеохоплюючого, конкурентоспроможного та ефективного єдиного фінансового ринку в Україні.